Transaction Overview

2MGGHILS63FRAEXSLTVSY26MFXDK4OXSFE4IVX7XYGQVWX3Z2DRA
Status:
Block:
Type:
Keyreg
KeyReg:
voteKey: g3RYsJcytit/L0CVGYqNPlc/uTxKb4gCfEPdeWwhngk=
selectionKey: oI3c3hksrmGbMDfZTBa/8dYzpynFS5a8O1WuO1FCjNw=
voteFirst: 210000
voteLast: 500000
voteKeyDilution: 10000
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
965.237064 Algos
First round:
214899
Last round:
215899
Created at:
Sun, 23 Jun 2019 04:32:24 GMT