Transaction OverviewFri Feb 14 2020 12:02:13 GMT+0000
CopyTransaction IDAWFMQWLX4V6Z4I3ZLOFV35UM3CUWTEG4V44H67Z654734VFQ5LSQ
TimestampFri Feb 14 2020 12:02:13 GMT+0000
Block4875588
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round4875581
Last Round4876581
Sender Balance20,209,952.81283
Sender Rewards40.422136
Receiver Balance2,194.906978
Receiver Rewards0.851377
Fee0.0015