Transaction OverviewFri Nov 01 2019 22:34:37 GMT+0000
CopyTransaction IDFMEXOMXCXJZNXZTOYYNGAFKCRV2RDIBLTRF7G5M25YXPPFX4EIVA
TimestampFri Nov 01 2019 22:34:37 GMT+0000
Block2829211
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round2829208
Last Round2830208
Sender Balance17.58796
Sender Rewards0.049842
Receiver Balance242,059.200131
Receiver Rewards1,182.69625
Fee0.001