Transaction Overview

O7GZ3CVSSIYI5OSEBSZK4RZLYQ4WKTNWTHVVHXTCR3KPYUV4WSHA
Status:
Block:
Type:
Keyreg
KeyReg:
voteKey: HWgx5NVL5g3dwdiMK1zMTQltvfexGndm971/1PE30y0=
selectionKey: mGZ3Ux+NI5jk6u3PLbY2yp4K95jFo5NP954hmY4zI6g=
voteFirst: 1491367
voteLast: 5379368
voteKeyDilution: 10000
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
100.073934 Algos
Sender rewards:
0.075735 Algos
First round:
1492104
Last round:
1493104
Created at:
Sun, 25 Aug 2019 15:58:57 GMT