Transaction OverviewFri Nov 08 2019 17:29:20 GMT+0000
CopyTransaction IDRKMA33MNHINWVOY5WNWEGO234KTWLOOCAVGSCQMVCNHBEO4N62OA
TimestampFri Nov 08 2019 17:29:20 GMT+0000
Block2961152
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round2961150
Last Round2962150
Sender Balance422,696.44959
Sender Rewards20.368672
Receiver Balance27,847.862003
Receiver Rewards35.558736
Fee0.001245