Transaction Overview

ST4TMS7ORW4GTSTLGYGKJ37X66222YVWLHBLVQKOMN2BS4YPZQMQ
Status:
Block:
Type:
Keyreg
KeyReg:
voteKey: g3RYsJcytit/L0CVGYqNPlc/uTxKb4gCfEPdeWwhngk=
selectionKey: oI3c3hksrmGbMDfZTBa/8dYzpynFS5a8O1WuO1FCjNw=
voteFirst: 210000
voteLast: 500000
voteKeyDilution: 10000
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
965.238099 Algos
Sender rewards:
0.031845 Algos
First round:
214855
Last round:
215855
Created at:
Sun, 23 Jun 2019 04:29:16 GMT