Transaction Overview

TPNGGQ4TH276WGVWAGO6DTEEJGABHTIV3ORPZ2VKZMTLJEZFXOPQ
Status:
Block:
Type:
Keyreg
KeyReg:
voteKey: HikegMRQlzBr+LcBbU0FTvbjwXXZuzAJGsvjhPFVJ7I=
selectionKey: qhi/HOze9AvnU0laXESGIsWzN63fWAA4lcymfFaURRM=
voteFirst: 500001
voteLast: 6500000
voteKeyDilution: 10000
Fee:
0.1 Algos
Sender balance:
27,064,519.38873 Algos
Sender rewards:
28,252.89797 Algos
First round:
5117849
Last round:
5118849
Created at:
Wed, 26 Feb 2020 23:07:14 GMT