Transaction OverviewFri Nov 08 2019 17:44:58 GMT+0000
CopyTransaction IDVWG5MWXKLBZPRE4ZQEPDYZ7U22UAEW54GUI4ZBQAV6AFKICUNHOA
TimestampFri Nov 08 2019 17:44:58 GMT+0000
Block2961362
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round2961359
Last Round2962359
Sender Balance19,874.66862
Sender Rewards578.96577
Receiver Balance1,235.86874
Receiver Rewards0.554515
Fee0.001