Transaction Overview

WR55TNQMLF6DWW62TAYB4UHQKDGZNAROKE55HTAUXWLHABMXJWAQ
Status:
Block:
Type:
Keyreg
KeyReg:
voteKey: BkdIi/ANG1ZtFMjT87D4d3mgZ6elUAJvJZkjgQfHSCA=
selectionKey: +dLGC8EF9deZp/I/RGpmjtTgcNp24BfK5O2jb4sNqkY=
voteFirst: 5091036
voteLast: 9148885
voteKeyDilution: 10000
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
53,562,653.976981 Algos
Sender rewards:
77,446.579736 Algos
First round:
5133125
Last round:
5134125
Created at:
Thu, 27 Feb 2020 17:35:03 GMT